UVOD U ORGANIZACIJU I ARHITEKTURU RAČUNARA
RAČUNARSKI SISTEMI

Ova stranica je posvećena kursevima Uvod u organizaciju i arhitekturu računara i Računarski sistemi na modulu Matematika.

Nastavne teme:

 • Azbuka i kodovi. Pozicioni brojevni sistemi. Konverzije zapisa.
 • Neoznačeni celi brojevi. Aritmetičke operacije nad neoznačenim celim brojevima.
 • Označeni celi brojevi. Potpuni komplement. Aritmetičke operacije u potpunom komplementu.
 • Realni brojevi u pokretnom zarezu. IEEE-754 standard.
 • BCD brojevi (8421 i "višak 3"). Aritmetičke operacije sa BCD brojevima.
 • Zapis teksta u računaru. ASCII, ISO-8859, UNICODE, UTF.
 • Predstavljanje zvuka, slika i video zapisa u računaru.
 • Algoritmi za kompresiju podataka.
 • Algoritmi za korekciju i detekciju grešaka.
 • Uvod u digitalnu elektroniku. Logička kola i logičke funkcije. Minimizacija logičkih funkcija.
 • Kombinatorna i sekvencijalna kola.
 • Struktura račnarskog sistema: procesor, memorije, magistrale, ulazno-izlazni uredaji.
 • Istorijat razvoja računarskih sistema.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Završni ispit:

Ispit u celini nosi 100 poena i oni će biti raspodeljeni na sledeći način:

 • Teorijski deo - nosi 50 poena (prag 40%) i radi se 1h
 • Računski zadaci - nosi 25 poena (prag 40%) i radi se 1.5h
 • Praktični deo - nosi 25 poena (prag 40%) i radi se 1.5h

Bonus poeni: 5 poena na praktičnom delu ispita, i to 2.5 poena po zadatku. Bonus poeni se mogu osvojiti samo ukoliko je praktični deo ispita položen nezavisno od tih poena, tj. bonus poeni se ne mogu računati kao dopuna do ostvarivanja praga na praktičnom delu ispita.

Pravila polaganja završnog ispita:
 • računski zadaci i teorijski deo se rade u jednom terminu a praktični deo u drugom terminu
 • uslov za pregledanje teorijskog dela je ostvareni prag na računskim zadacima
 • da bi student mogao da izađe na praktični deo ispita, neophodno je da prethodno položi pismeni deo ispita (teorijski + računski zadaci)
 • ostvareni uslov za praktični deo ispita važi u spojenim rokovima, osim u slučaju kada student izađe na praktični deo ispita u prvom roku i padne
 • ostvareni prag samo na računskom delu pismenog dela ispita se ne računa u spojenim rokovima, tj. student mora ponovo da polaže računske zadatke i teorijski deo
 • ostvareni prag samo na teorijskom delu pismenog dela ispita se ne računa u spojenim rokovima, tj. student mora ponovo da polaže računske zadatke i teorijski deo
 • u spojenim rokovima student koji je položio ceo pismeni deo ispita može da ponovo radi jedan od položenih delova pismenog dela ispita, osim u slučaju kada student izađe na praktični deo ispita u prvom roku i padne; u slučaju ponovnog polaganja nekog dela ispita u drugom roku, studentu se računa rezultat ostvaren na poslednjem polaganju
 • u spojenim rokovima student koji je položio ceo ispit u prvom roku može da ponovo radi jedan deo ispita u drugom roku, uz obavezu da obavesti profesora i asistenta u roku od 5 dana od objavljivanja rezultata praktičnog dela ispita koji deo (računski, teorijski ili praktični) ispita će ponovo polagati u drugom roku; u slučaju ponovnog polaganja nekog dela ispita u drugom roku, studentu se računa rezultat ostvaren na poslednjem polaganju
 • ispit je potrebno prijaviti u svim rokovima u kojima student izlazi na neki deo ispita

Primeri

 • Primer teorijskog dela završnog ispita (OVDE)

Svi materijali se nalaze: OVDE

Osnovna literatura:

 • Nenad Mitić: Uvod u organizaciju računara
 • Sivarama P. Dandamudi: Fundamentals of Computer Organization and Design

Materijali sa časova:

Skripte:

 • Skripta za MNVL smerove: ovde (autor: prof. Stefan Miškovic)
 • Skripta za I smer: ovde (autor: prof. Stefan Mišković)
Skripte pokrivaju većinu gradiva iz prvog dela semestra za MNVRL smerove.

Podsetnik za asemblersko programiranje za x86_64 arhitekturu: ovde
Uputstvo za vežbanje Asemblera x86_64 na studentskom serveru Alas: ovde
Zadaci za vežbanje asemblerskog programiranja: ovde

Rokovi:

Materijali sa časova:

Čas 1:

 • Zapis neoznačenih celih brojeva u proizvoljnoj osnovi
 • Konverzije zapisa neoznačenih celih brojeva
 • Aritmetičke operacije sa neoznačenim celim brojevima
 • Alat za aritmetičke operacije sa neoznačenim brojevima u proizvoljnoj osnovi: ovde
 • Alat za konverzije zapisa neoznačenih brojeva u proizvoljne osnove: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 2:

 • Zapis označenih celih brojeva u znaku i apsolutnoj vrednosti
 • Aritmetičke operacije u znaku i apsolutnoj vrednosti
 • Zapis označenih celih brojeva u potpunom komplementu
 • Konverzije zapisa celih brojeva u potpunom komplementu
 • Aritmetičke operacije u potpunom komplementu
 • Alat za konverzije zapisa označenih brojeva u potpunom komplementu za osnovu 2: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 3:

 • Aritmetičke operacije u potpunom komplementu
 • Algoritmi sa rergistrima:
  • Butov algoritam (Alat)
  • Hardverski algoritam
  • Algoritam za deljenje neoznačenih brojeva
 • Zadaci za vežbu

Čas 4:

 • Konverzija brojeva sa razlomljenim delom iz dekadne u binarnu osnovu i obrnuto
 • IEEE-754 standard za zapis realnih brojeva u pokretnom zarezu Wikipedia link
 • Sabiranje i oduzimanje u IEEE-754 standardu
 • Alat za konverziju realnih brojeva u pokretni zapis po IEEE-754 standardu: ovde
 • Pravila zaokruzivanja: ovde
 • Zadaci za vežbu

Čas 5:

 • Kompresija podataka: Hafmanovo kodiranje
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)
 • Alat za kompresiju podataka Hafmanovim kodiranjem: ovde
 • Algoritmi za detekciju grešaka: Provera parnosti, CRC.
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)
 • Alat za detekciju gresaka CRC algoritmom: ovde

Čas 6:

 • Hamingov kod
 • Alat za detekciju i korekciju grešaka Hamingovim kodom: ovde
 • Minimizacija logickih funkcija
 • Metod Karnoovih mapa
 • Materijali prof. Mladena Nikolića (OVDE)

Čas 7:

Čas 8:

Čas 9:

Čas 10:

Čas 11:

Čas 12:

Rezultati praktičnog dela ispita u Junu 1 - MNVL smerovi

Rezultati praktičnog dela ispita mogu se pogledati ovde. Za uvid u radove potrebno je najaviti se mejlom najkasnije do 14.06. u 12č. Ukupni rezultati u ispitnom roku Jun 1 biće okačeni naknadno.

11.06.2024.

Rezultati praktičnog dela ispita u Junu 1 - R smer

Rezultati praktičnog dela iz ispita se mogu pogledati ovde. Uvid u radove sa praktičnog dela ispita 20.06. u 08:30 na Trgu, kancelarija 716. Za uvid u radove potrebno je najaviti se mejlom najkasnije do 19.06. u 20h.

10.06.2024.

Raspored sedenja za praktični deo ispita u Junu 1

Svi studenti će biti u učionici 718.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 15 minuta pre početka ispita i ponesu INDEKS radi identifikacije.

08.06.2024.

Rezultati pismenog dela ispita u Junu 1

 • R smer
  • računski deo - ovde. Uvid u radove 06.06.2024. u 18h na Trgu, učionica 718.
  • teorijski deo - ovde.
 • MNVL smerovi
  • računski i teorijski deo - ovde
  • uvid u računski deo: javiti se mejlom asistentu najkasnije do 07.06. u 12h.
  • uvid u teorijski deo: javiti se mejlom profesoru najkasnije do 07.06. u 12h.

05.06.2024.

Raspored sedenja za pismeni deo ispita u Junu 1

Svi studenti MNVL smerova će biti u učionici 821, dok će studenti R smera biti u učionici 830.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i ponesu INDEKS radi identifikacije.

31.05.2024.

Prijavljivanje za pismeni deo ispita u Junu 1

Studenti koji žele da polažu pismeni deo ispita u Junu 1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do 31.05.2024. u 23:59. Raspored sedenja će biti okačen sat vremena kasnije.

22.05.2024.

Upis ocena R smer

Termini za upis ocena (biće još termina):
 • 1.3.2024. u kabinetu 716, od 11.00 do 12.15.
 • 23.3.2024. (subota) u učionici 718, od 11.00 do 15.00.

29.02.2024.

Ukupni rezultati ispita u Januaru 2

 • R smer
  • Rezultati praktičnog dela i ocene iz ispita se mogu pogledati -- ovde.
  • Uvid u radove sa praktičnog dela ispita 09.02. u 9h na Trgu, kancelarija 716. Za uvid u radove potrebno je najaviti se mejlom najkasnije do 08.02. u 23:59.
  • U slučaju da ne želite da se upiše ocena, potrebno je poslati poruku profesoru. Nakon nedelju dana sve ocene ce biti zaključene i više se ne mogu izmeniti (osim poništavanjem preko studentske službe). Upis ocena u indeks ce biti u periodu od 19-25 februara, tacan datum i vreme ce biti naknadno postavljeni.
 • MNVL smerovi
  • Rezultate sa praktičnog dela ispita možete videti ovde.
  • Za uvid u radove sa praktičnog dela ispita, javiti se asistentu mejlom najkasnije do 14. 2. 2024. u 14 časova.
  • Ukupne rezultate možete videti ovde.

07.02.2024.

Prijavljivanje za praktični deo ispita u Januaru 2

Studenti koji žele da polažu praktični deo ispita u januaru 2 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do 05.02.2024. u 23:59. Raspored sedenja će biti okačen sat vremena kasnije.

04.02.2024.

Rezultati pismenog dela ispita u Januaru 2

 • R smer
  • računski deo - ovde. Uvid u radove 02.02.2024. u 10h na Trgu, kancelarija 716.
  • teorijski deo - ovde.
 • MNVL smerovi
  • računski i teorijski deo - ovde
  • uvid u računski deo: javiti se mejlom asistentu najkasnije do 05.02. u 12h.
  • uvid u teorijski deo: javiti se mejlom profesoru najkasnije do 04.02. u 12h.

02.02.2024.

Raspored sedenja za pismeni ispit u Januaru 2

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

30.01.2024.

Ukupni rezultati ispita u roku Januar 1 za MNVL smerove

Rezultate možete videti ovde.

24.01.2024.

Prijavljivanje za pismeni deo ispita u Januaru 2

Studenti koji žele da polažu pismeni deo ispita u Januaru 2 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do 30.01.2024. u 9h. Raspored sedenja će biti okačen sat vremena kasnije.

21.01.2024.

Ukupni rezultati ispita u Januaru 1

 • R smer
  • Rezultati praktičnog dela i ocene iz ispita se mogu pogledati -- ovde.
  • U slučaju da ne želite da se upiše ocena, potrebno je poslati poruku profesoru.
  • Uvid u radove sa praktičnog dela ispita 22.01. u 10h na Trgu, kancelarija 716.
 • MNVL smerovi
  • Rezultate sa praktičnog dela ispita, kao i ukupne rezultate, možete videti ovde.
  • Za uvid u radove sa praktičnog dela ispita, javiti se asistentu mejlom najkasnije do 22. 1. 2024. u 14 časova.

19.01.2024.

Raspored sedenja za praktični deo ispita u Januaru 1

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Ispit počinje u 13h. Studenti su u obavezi da na ispit dođu 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

17.01.2024.

Prijavljivanje za praktični deo ispita u Januaru 1

Studenti koji žele da polažu praktični deo ispita u januaru 1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do 16.01.2024. u 23:59. Raspored sedenja će biti okačen sat vremena kasnije.

14.01.2024.

Rezultati pismenog dela ispita u Januaru 1

 • R smer
  • računski deo - ovde. Uvid u radove 16.01.2024. u 10h na Trgu, kancelarija 716.
  • teorijski deo - ovde.
 • MNVL smerovi
  • računski i teorijski deo - ovde
  • uvid u računski deo: javiti se mejlom asistentu najkasnije do 15.01. u 14h.
  • uvid u teorijski deo: javiti se mejlom profesoru najkasnije do 15.01. u 16h.

13.01.2024.

Raspored sedenja za pismeni ispit u Januaru 1

Raspored sedenja se nalazi na sledećem linku.

Studenti su u obavezi da na ispit dodju 10 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu INDEKS radi identifikacije.

10.01.2024.

Vežbe za grupe 2MVA, 2MVB, 2L - dodatni čas

Prema dogovoru sa studentima, dodatni čas namenjen vežbanju asemblera biće održan onlajn, 8.1.2024. u 15h. Link za sastanak će biti prosleđen studentima preko studentskih adresa.

06.01.2024.

Prijavljivanje za pismeni deo ispita u Januaru 1

Studenti koji žele da polažu pismeni deo ispita u januaru 1 treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavljujete po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izadjete na ispit. Prijava će biti moguća do 09.01.2024. u 23:59. Raspored sedenja će biti okačen sat vremena kasnije.

02.01.2024.

Vežbe za grupe 2R1 i 2R2 - 13. nedelja

Prema dogovoru sa studentima i u odnosu na nadoknade drugih predmeta koje imaju zakazane, u 13. nedelji semestra vežbe za sve grupe tokova 2R1 i 2R2 biće održane 27.12.2023. u JAG1 u terminu 15-18h.

22.12.2023.

Vežbe za grupe 2R1 i 2R2 - 12. nedelja

U 12. nedelji semestra vežbe za grupe tokova 2R1 i 2R2 biće održane 20.12.2023. u JAG1 prema sledećem rasporedu:

 • 12-14h i 14-16h - rad sa pokazivačima i dvostuke petlje (gradivo za Čas 10)
 • 16-18h i 18-20h - rad sa nizovima (gradivo za Čas 11)
Studenti mogu samostalno odabrati u kojim terminima će prisustvovati vežbama tako da oslušaju svo gradivo predviđeno za ovu nedelju. Ukoliko ima studenata koji nisu u mogućnosti da dođu ove nedelje na vežbe u neka 2 od navedena 4 termina, molba je da se jave asistentu što pre kako bismo dogovorili poseban termin za nadoknadnu vežbi koji će svima odgovarati.

13.12.2023.

Vežbe za grupe 2R1 i 2R2 - osma nedelja

U osmoj nedelji semestra vežbe za grupe 2R11&2R12&2R13 i 2R2A neće biti održane u regularnom terminu (sreda 22.11. 12-14h i 14-16h). Molba za sve studente koji dolaze u ovim terminima na vežbe je da se ove nedelje priključe nekoj od preostalih grupa (sreda 22.11. 16-18h ili 18-20h u JAG1). Ukoliko ima studenata koji nisu u mogućnosti da dođu ove nedelje na vežbe u nekom od navedena 2 alternativna termina, molba je da se jave asistentu što pre kako bismo dogovorili poseban termin za nadoknadnu vežbi koji će svima odgovarati.

20.11.2023.

Vežbe za grupu 2MVB - trajna promena termina

Od šeste nedelje semestra, vežbe će se održavati utorkom od 19h do 21h u učionici RLAB.

5.11.2023.

Vežbe za grupu 2MVB - peta nedelja

U petoj nedelji semestra vežbe će umesto u terminu koji trenutno stoji u rasporedu časova (četvrtkom od 15-17h) biti održane u četvrtak 2.11. 10-12h u učionici 706.

31.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVB - četvrta nedelja

U četvrtoj nedelji semestra vežbe će umesto u terminu koji trenutno stoji u rasporedu časova (četvrtkom od 15-17h) biti održane u četvrtak 26.10. 10-12h u učionici 706.

24.10.2023.

Vežbe za grupe 2R1 - treća nedelja

U trećoj nedelji semestra vežbe za obe grupe toka 2R1 neće biti održane u regularnom terminu (sreda 18.10. 12-14h i 18-20h). Molba za sve studente koji dolaze u ovim terminima na vežbe je da se ove nedelje priključe nekoj od grupa za 2R2 (sreda 18.10. 14-16h i 16-18h u JAG1) ili grupi 2MVB u cetvrtak 19.10. 15-17h u učionici 706. Ukoliko ima studenata koji nisu u mogućnosti da dođu ove nedelje na vežbe u nekom od navedena 3 alternativna termina, molba je da se jave asistentu što pre kako bismo dogovorili poseban termin za nadoknadnu vežbi koji će svima odgovarati.

17.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVA - treća nedelja

U trećoj nedelji semestra vežbe će umesto u ponedeljak biti održane u utorak 19-21h u učionici RLAB.

14.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVA - druga nedelja

U drugoj nedelji semestra vežbe će umesto u ponedeljak biti održane u petak 11-13h u učionici 844.

08.10.2023.

Vežbe za grupu 2MVA - prva nedelja

U prvoj nedelji semestra vežbe će umesto u ponedeljak biti održane u petak 10-12h u učionici 830.

02.10.2023.

Početak nove školske godine

Svim studentima želimo lep i uspešan početak školske 2023/24. godine!

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2023/24. godina